การเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติ ที่ใช้ควบคุมสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ประเทศไทยเริ่มมีการควบคุมการใช้ก๊าซธรรมชาติ (แก๊ส NGV ) สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมเป็นครั้งแรก โดยในขณะนั้นได้อาศัยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (วอ.) พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง “หลักเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๕๐” หรือที่ทุกท่านรู้จักกันดีในชื่อ วอ.๘ เป็นกฎหมายควบคุมสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ เนื่องมาจากพระราชบัญญัติน้ำมันเชื้อเพลิงเดิมยังไม่ได้ครอบคลุมถึงก๊าซธรรมชาติ ซึ่งหลายท่านคงเคยรู้จักกันมาบ้างตั้งแต่เริ่มขอใบอนุญาตจนถึงต่อใบอนุญาต อย่างไรก็ตามปัจจุบันได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว กระทรวงพลังงานโดยกรมธุรกิจพลังงานจึงเริ่มปรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งจะไปอ้างอิง พระราชบัญญัติน้ำมันเชื้อเพลิงแทน คอลัมน์ GAS Technology ฉบับนี้จึงขอนำเสนอพระราชบัญญัติใหม่ และความแตกต่างของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตเพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติทุกท่าน
เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ มีการออกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง “กำหนดสถานที่แจ้งประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ สถานที่ยื่น แบบคำขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖” ดังกล่าวจะมาบังคับใช้แทนใบอนุญาต วอ.๘ เดิม โดยมีตัวอย่างความเปลี่ยนแปลงดังนี้
วัตถุอันตราย ประกอบกิจการควบคุม
แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบคำขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (วอ.๗) ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ธพ.ช.๑
ใบอนุญาต ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (วอ.๘) ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ธพ.ช.๒
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต ใบคำขอต่อใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (วอ.๙) ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ธพ.ช.๓
อายุใบอนุญาต ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต สิ้นสุด ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ๓,๐๐๐ บาท พิจารณาจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อดังนี้
– น้อยกว่า ๑ นิ้ว ๕๐๐ บาท
– ๑ นิ้ว แต่ไม่เกิน ๒ นิ้ว ๑,๐๐๐ บาท
– ๒ นิ้ว แต่ไม่เกิน ๓ นิ้ว ๒,๐๐๐ บาท
– ๓ นิ้ว แต่ไม่เกิน ๔ นิ้ว ๓,๐๐๐ บาท
– ขนาดเกิน ๔ นิ้ว ๔,๐๐๐ บาท
และจากการประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติปละผู้ที่จะต่อใบอนุญาต ต้องเปลี่ยนไปใช้แบบคำขอใหม่ดังตารางข้างต้น แต่สำหรับผู้ที่ใบอนุญาต วอ.๘ เดิมยัง