ศูนย์รวมเว็บไซต์สำหรับธุรกิจรถยนต์ทุกประเภท
Since: 22/04/2015        Today : 11/07/2020      Total Page Views: 1475520
add_button

ทะเบียนกราฟฟิก รับจองเลขทะเบียน

เรื่องของแก๊สโซฮอล์ E 20

ปัจจุบัน 2558 น้ำมันมีราคาถูกลง เนื่องจาก การแข่งขัน ทางธรุกิจกันเอง แต่ไม่นาน นำ้มันจะกลัยมาสูงอีก

พอน้ำมันมีราคาสูงขึ้นมาก  เทียบความต่างของราคาเป็นซิน 95 กับแก๊สโซฮอล์ 95 ปรากฏว่าแก๊สโซฮอล์ถูกกว่าถึงลิตรละ  4  บาท  แล้วแก๊สโซฮอล์ยังถูกกว่าน้ำมันดีเซลอีก 45 ตังค์ด้วย  คราวนี้ใครๆ ก็เริ่มหันมารุมรักเจ้าแก๊สโซฮอล์  เพราะสามารถช่วยลดภาระค่าน้ำมันลงได้เยอะ  ก็เลยมีคนสนใจว่ารถตัวเองนั้นสามารถคบกับแก๊สโซฮอล์ได้หรือเปล่าและถ้าไม่ได้จะมีทางแก้ไขทำยังไงให้หันมาใช้แก๊สโซฮอล์ได้  โดยเฉพาะมีข่าวว่าจะเลิกน้ำมันเบ็นซิน 95 เนื่องจากถังน้ำมันใต้ดินในปั๊มส่วนใหญ่จะมี  4-5 ถัง  ซึ่งหมายความว่าในปั๊มจะสามารถขายน้ำมันได้เพียง  4-5 ชนิดตามจำนวนถังใต้ดินเท่านั้นเอง  จึงต้องเลือกจำหน่ายน้ำมันที่มีลูกค้าเข้ามาเติมเยอะเอาไว้ก่อน  อันไหนที่มีคนใช้น้อยก็ตัดออกไป
ตอนนี้ก็มีน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E 20 เพิ่มขึ้นมาอีกรุ่นหนึ่งแล้ว ยิ่งรถที่ทำออกมาสำหรับใช้แก๊สโซฮอล์ E 20 จะได้รับส่วนลดของภาษี  ทำให้ราคารถสามารถลดลงมาอีกหลายหมื่น  แถมน้ำมันที่ใช้ก็ยังถูกกว่าอีกหลายบาท  เรียกว่าได้ทีเดียว 2 เด้งเลย  แต่ก็ยังมีผู้คนอีกเยอะซึ่งไม่สามารถออกรถใหม่ป้ายแดงที่ใช้แก๊สโซฮอล์ E 20 ก็เลยเกิดความสงสัยขึ้นมาว่ารถของตัวเองนั้นจะสามารถใช้แก๊สโซฮอล์ E 20 ได้หรือเปล่า….
นโยบายพลังงานทดแทนและเชื้อเพลิงเอทานอล
เรื่องนี้ต้องว่ากันย้อนหลังกลับไปเมื่อ  5  ปีก่อน  ตอนนู้นทางกระทรวงพลังงานได้กำหนดยุทธศาสตร์พลังงานเพื่อการแข่งขันของประเทศขึ้น  และคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในยุทธศาสตร์ดังกล่าวเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2546  โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน  เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่ได้กำหนดเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนของการใช้พลังงานหมุนเวียนในเชิงพาณิชย์  หรือใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้า/อุตสาหกรรม  จากร้อยละ  0.5  ในปี 2545  เป็นร้อยละ  8  ของการใช้พลังงานรวมของประเทศในปี 2554
การพัฒนาเชื้อเพลิงเหลวชีวภาพ (Biofuel)  ได้แก่  เอทานอลและไบโอดีเซล  อันเป็นเป้าหมายหนึ่งภายใต้แผนการเพิ่มสัดส่วนของการใช้พลังงานหมุนเวียนดังกล่าว  กระทรวงพลังงานโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  จึงได้จัดทำยุทธศาสตร์แก๊สโซฮอล์นำเสนอต่อที่ประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม  เมื่อวันที่  8  ธันวาคม  2546  และได้เสนอให้คณะรัฐมันตรี (ครม.) รับทราบเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2546
จุดประสงค์ของยุทธศาสตร์เอทานอล
–  เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศและชุมชนอย่างยั่งยืน
–  เพื่อสร้างศักยภาพของชุมชนให้เป็นแหล่งผลิตพลังงาน
–  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอเคมีในประเทศ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์
กระทรวงพลังงานได้กำหนดเป้าหมายให้มีการใช้เอทานอลเพื่อทดแทน MTBE ในน้ำมันเบ็นซิน 95 (E 10) วันละ 1 ล้านลิตรในปี 2549  และให้มีการใช้เอทานอล วันละ 3 ล้านลิตร  เพื่อทดแทน MTBE ในน้ำมันเบ็นซิน 95 และทดแทนเนื้อน้ำมันในน้ำมันเบ็นซิน 91  ภายในปี 2544
การกำหนดคุณภาพน้ำมันแก๊สโซฮอล์
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  23  มีนาคม  2547  เห็นชอบการกำหนดส่วนประกอบของเอทานอลในน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ไว้ไม่ต่ำกว่า  9  และไม่สูงกว่าร้อยละ 10 และการกำหนดสวนประกอบของสารอะโรมาติคในน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 เป็นไม่เกินร้อยละ  42  เป็นการชั่วคราวจนถึง 2550  กรมธุรกิจพลังงานได้ดำเนินการแก้ไขและได้ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่องกำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2547  โดยให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1  กรกฎาคม  2547

เลขทะเบียนสวย คู่คุณ
New Website
น้ำยาขจัดคราบ
แก๊ส NGV ประหยัดมาก
เหล็กดัด
ประตูเหล็ก
มุ้งลวด
Custom-made-jewellery-Thailand
Designer-jewellery-Thailand
น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ
รับพิมพ์งานด่วนจำนวนน้อย ราคา
น้ำยาแอร์ ราคาพิเศษ เราเป็นผู้รู้จริงเรื่องน้ำยาแอร์
น้ำยาแอร์
Toyota Alphard  ดีไซน์สุดล้ำ สมรรถนะยอดเยี่ยม
รักษารามฟัน
พิมพ์กล่องเครื่องสำอาง