ศูนย์รวมเว็บไซต์สำหรับธุรกิจรถยนต์ทุกประเภท
Since: 22/04/2015        Today : 17/01/2021      Total Page Views: 1580852
add_button

ทะเบียนกราฟฟิก รับจองเลขทะเบียน

Free Submit

เรื่องของแก๊สโซฮอล์ E 20

ปัจจุบัน 2558 น้ำมันมีราคาถูกลง เนื่องจาก การแข่งขัน ทางธรุกิจกันเอง แต่ไม่นาน นำ้มันจะกลัยมาสูงอีก

พอน้ำมันมีราคาสูงขึ้นมาก  เทียบความต่างของราคาเป็นซิน 95 กับแก๊สโซฮอล์ 95 ปรากฏว่าแก๊สโซฮอล์ถูกกว่าถึงลิตรละ  4  บาท  แล้วแก๊สโซฮอล์ยังถูกกว่าน้ำมันดีเซลอีก 45 ตังค์ด้วย  คราวนี้ใครๆ ก็เริ่มหันมารุมรักเจ้าแก๊สโซฮอล์  เพราะสามารถช่วยลดภาระค่าน้ำมันลงได้เยอะ  ก็เลยมีคนสนใจว่ารถตัวเองนั้นสามารถคบกับแก๊สโซฮอล์ได้หรือเปล่าและถ้าไม่ได้จะมีทางแก้ไขทำยังไงให้หันมาใช้แก๊สโซฮอล์ได้  โดยเฉพาะมีข่าวว่าจะเลิกน้ำมันเบ็นซิน 95 เนื่องจากถังน้ำมันใต้ดินในปั๊มส่วนใหญ่จะมี  4-5 ถัง  ซึ่งหมายความว่าในปั๊มจะสามารถขายน้ำมันได้เพียง  4-5 ชนิดตามจำนวนถังใต้ดินเท่านั้นเอง  จึงต้องเลือกจำหน่ายน้ำมันที่มีลูกค้าเข้ามาเติมเยอะเอาไว้ก่อน  อันไหนที่มีคนใช้น้อยก็ตัดออกไป
ตอนนี้ก็มีน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E 20 เพิ่มขึ้นมาอีกรุ่นหนึ่งแล้ว ยิ่งรถที่ทำออกมาสำหรับใช้แก๊สโซฮอล์ E 20 จะได้รับส่วนลดของภาษี  ทำให้ราคารถสามารถลดลงมาอีกหลายหมื่น  แถมน้ำมันที่ใช้ก็ยังถูกกว่าอีกหลายบาท  เรียกว่าได้ทีเดียว 2 เด้งเลย  แต่ก็ยังมีผู้คนอีกเยอะซึ่งไม่สามารถออกรถใหม่ป้ายแดงที่ใช้แก๊สโซฮอล์ E 20 ก็เลยเกิดความสงสัยขึ้นมาว่ารถของตัวเองนั้นจะสามารถใช้แก๊สโซฮอล์ E 20 ได้หรือเปล่า….
นโยบายพลังงานทดแทนและเชื้อเพลิงเอทานอล
เรื่องนี้ต้องว่ากันย้อนหลังกลับไปเมื่อ  5  ปีก่อน  ตอนนู้นทางกระทรวงพลังงานได้กำหนดยุทธศาสตร์พลังงานเพื่อการแข่งขันของประเทศขึ้น  และคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในยุทธศาสตร์ดังกล่าวเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2546  โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน  เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่ได้กำหนดเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนของการใช้พลังงานหมุนเวียนในเชิงพาณิชย์  หรือใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้า/อุตสาหกรรม  จากร้อยละ  0.5  ในปี 2545  เป็นร้อยละ  8  ของการใช้พลังงานรวมของประเทศในปี 2554
การพัฒนาเชื้อเพลิงเหลวชีวภาพ (Biofuel)  ได้แก่  เอทานอลและไบโอดีเซล  อันเป็นเป้าหมายหนึ่งภายใต้แผนการเพิ่มสัดส่วนของการใช้พลังงานหมุนเวียนดังกล่าว  กระทรวงพลังงานโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  จึงได้จัดทำยุทธศาสตร์แก๊สโซฮอล์นำเสนอต่อที่ประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม  เมื่อวันที่  8  ธันวาคม  2546  และได้เสนอให้คณะรัฐมันตรี (ครม.) รับทราบเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2546
จุดประสงค์ของยุทธศาสตร์เอทานอล
–  เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศและชุมชนอย่างยั่งยืน
–  เพื่อสร้างศักยภาพของชุมชนให้เป็นแหล่งผลิตพลังงาน
–  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอเคมีในประเทศ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์
กระทรวงพลังงานได้กำหนดเป้าหมายให้มีการใช้เอทานอลเพื่อทดแทน MTBE ในน้ำมันเบ็นซิน 95 (E 10) วันละ 1 ล้านลิตรในปี 2549  และให้มีการใช้เอทานอล วันละ 3 ล้านลิตร  เพื่อทดแทน MTBE ในน้ำมันเบ็นซิน 95 และทดแทนเนื้อน้ำมันในน้ำมันเบ็นซิน 91  ภายในปี 2544
การกำหนดคุณภาพน้ำมันแก๊สโซฮอล์
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  23  มีนาคม  2547  เห็นชอบการกำหนดส่วนประกอบของเอทานอลในน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ไว้ไม่ต่ำกว่า  9  และไม่สูงกว่าร้อยละ 10 และการกำหนดสวนประกอบของสารอะโรมาติคในน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 เป็นไม่เกินร้อยละ  42  เป็นการชั่วคราวจนถึง 2550  กรมธุรกิจพลังงานได้ดำเนินการแก้ไขและได้ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่องกำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2547  โดยให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1  กรกฎาคม  2547

น้ำมันแก๊สโซฮอล์คืออะไร

น้ำมันแก๊สโซฮอล์  คือ  น้ำมันที่มีส่วนผสมของเทานอลหรือ เอทิลแอลกอฮอ์

(ที่ได้มาจากการหมักและกลั่นผลิตผลทางเกษตร อาทิ อ้อย มันสำปะหลัง)  ความบริสุทธิ์ 99.5  เปอร์เซ็น  ผสมกับน้ำมันเบ็นซินในอัตรา  น้ำมัน  9  ส่วน  เอทานอล 1 ส่วน (E 10 หรือมีเอทานอล  10 เปอร์เซ็น )

ได้ออกมาเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์อ็อคเทน 95  ซึ่งจะมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่กำหนด  และสามารถใช้ทดแทนน้มันเบนซิน 95 ธรรมดาได้

สำหรับปี  2551  นี้ก็ได้มีความก้าวหน้าไปอีกระดับ  โดยการเพิ่มน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E 20 เป็นการเพิ่มสัดส่วนของเอทานอลในน้ำมันแก๊สโซฮอล์มากขึ้นอีกเท่าตัวเป็น 20 เปอร์เซ็น

น้ำมันแก๊สโซฮอล์แตกต่างจากน้ำมันเบนซิน 95 และ 91 อย่างไร

น้ำมันแก๊สโซฮอล์  ผลิตจากน้ำมันเป็นซินอ๊อคเทน 91 (ชนิด ที่มีคุณสมบัติบางตัวต่างจากเบ็นซิน 91 ที่มีจำหน่ายในปัจจุบัน) ผสมกับเอทานอลซึ่งเป็นตัวเพิ่มค่าอ็อคเทน  ส่วนน้ำมันเบ็นซิน 95 ซึ่งมีค่า              อ็อคเทนสูงเท่ากับแก๊สโซฮอล์ใช้ MTBE เป็นสารเพิ่มค่าอ๊อคเทน  ซึ่งเจ้า MTBE นี้จะมีข้อเสียตรงที่ว่า  ทำให้เกิดการปนเปื้อนของน้ำใต้ดินกับน้ำดื่ม  หลายๆประเทศจึงมีนโยบายในการเลิกใช้เจ้าสาร MTBE ตัวนี้

แก๊สโซฮอล์มีการเผาไหม้สมบูรณ์กว่าน้ำมันเบ็นซิน  เนื่องจากมีส่วนผสมของเอทานอล  ซึ่งมีโมเลกุลของออกซิเจนในเนื้อน้ำมันมาก  ส่งผลให้เกิดมลพิษน้อยกว่าน้ำมันเบ็นซิน  และพบว่าทำให้สมรรถนะของเครื่องยนต์ดีขึ้นหรือเท่ากับการใช้น้ำมันเบ็นซินปกติ

ตลาดคนเดิน ตลาดคุ้งสำเภา จ ชัยนาท

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ “วันวานพาเพลิน ถนนคนเดิน ตลาดคุ้งสำเภา”

ถึงแม้ว่าความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีปัจจุบันก้าวหน้าไปไกล แต่หลายคนยังถวิลหา อดีตที่ล่วงผ่านมา ทำให้กระแสการท่องเที่ยวตลาดบรรยากาศย้อนยุคบูมขึ้นมา

water-market

หลายต่อหลายแห่งทั้งในกรุงเทพฯ และต่างหวัด ที่เคยเป็นชุมชนเก่ารุ่งเรืองในอดีตต่างรวมกลุ่มกัน ฟื้นคืนชีพตลาดโบราณรับกระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ขอแนะนำตลาดเก่าแก่อายุ 100 ปี ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเปิดใหม่เมื่อไม่นานมานี้ ท่านผู้ใดชื่นชอบชีวิตเชิงอนุรักษ์ รักความสงบท่ามกลางชีวิตเรียบง่ายริมฝั่งเจ้าพระยา ขอเชิญชวนไปท่องเที่ยว ตลาด 100 ปีถนนคนเดิน ตลาดคุ้งสำเภา กันค่ะ

ตลาดคุ้งสำเภาอยู่ที่ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

มีตำนานเล่าขานกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษว่า ในสมัยก่อน การติดต่อค้าขายกันมีเฉพาะทางเรือหรือเดินเท้าเท่านั้น คุ้งสำเภา กลายเป็นเมืองท่าจอดพักเรื่อที่สำคัญเพราะเป็นคุ้งน้ำกว้างใหญ่ และมีประวัติเล่ากันว่าบริเวณนี้เคยเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก มีเรือสินค้าน้อยใหญ่จอดเทียบท่าค้าขายในช่วงหน้าน้ำหลากมีเรือสินค้าขนาดใหญ่บรรทุกสินค้ามาเต็มลำเรื่อ ด้วยลักษณะลำน้ำเจ้าพระยาบริเวณนี้เป็นท้องคุ้ง (โค้งคดเคี้ยว) จึงเป็นเหตุให้เรือบรรทุกสินค้าดังกล่าวได้อับปางลง คุ้งน้ำแห่งนี้จึงเป็นคำเรียกขานกันมาจนถึงทุกวันนี้ว่า “คุ้งสำเภา” หรือ “ตำบล คุ้งสำเภา” ในปัจจุบันนั่นเอง
เส้นทาง
ด้วยระยะประมาณ 190 กิโลเมตร จากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสูถนนพหลโยธิน แวะเติมแก๊ส ngv ที่สถานีแนวท่อ สถานีบริการ NGV ปตท. กิจชัยออโต้ ตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์ครังสิต จ.ปทุมธานี ก่อนเข้าสู่ถนนสายเอเชีย ผ่าน จ.พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ตลอดเส้นทางผ่านสถานีบริการ NGV เป็นระยะ ก่อนถึง จ.ชัยนาท และใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3212 เข้าสู่ อ.มโนรมย์ ติดngv ก็สบายอย่างงี้
ตลาดคุ้งสำเภา ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตลาดเปิดตั้งแต่เวลา 15.00 ไปจนถึง 20.00น. เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เริ่มตั้งแต่บริเวณท่ารถแพขนานยนต์ข้ามฝากแม่น้ำไป อ.ท่าซุง จ.อุทัยธานี ถนนคนเดินทอดยาวเลียบริมฝั่งแม่น้ำ สองข้างทางเป็นบ้านเรือนไม้แบบโบราณที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ ไปจนถึงลานโพธิ์หน้าศาลเจ้าพ่อกวนอู ซึ่งเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ของชุมชนคนไทยเชื้อสายจีนที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ ณ ที่นี้ นานกว่า 100 ปีแล้ว เรามาถึงตลาดคุ้งสำเภาตอนตลาดเพิ่งเปิดพอดี แต่ตลาดก็เริ่มคึกคักไปด้วยผู้คนที่มาเดินเที่ยวและจับจ่ายซื้อของแล้ว ท่ามกลางบรรยากาศบ้านเรือนย้อนยุค ถนนคนเดินของตลาดแห่งนี้มีทั้งอาหารคาวหวานที่หากินได้ทั่วไป ขนมโบราณหากินยากอย่าง ขนมปิ้ง ขนมปลาแนม ขนมโปง (ขนมโบราณจากเรื่องขุนช้าง ขุนแผน) และสินค้าโอท็อป ผลิตภัณฑ์ชุมชนวางขายอยู่เต็ม 2 ข้างทาง ถูกใจนักชิมนักช็อปอย่างเรานัก ยิ่งตลาดทอดยาวไปตามริมน้ำเจ้าพระยา ก็ทำให้เราได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยแจ่มไม่แพ้ใครไปด้วย
เป็นที่น่าสังเกตว่า ส้มโอเป็นผลไม้ที่วางขายเป็นระยะ ๆ 2 ฝั่งข้างถนนคนเดิน จึงได้รู้ว่า ส้มโอขาวแตงกวา เป็นส้มโอที่ขึ้นชื่อลือชาของที่นี่จนมีคำขวัญประจำอำเภอว่า “มโนรมย์ ส้มหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวสวย” เราไม่รอช้าซื้อส้มโอของแท้ดั้งเดิมจาก อ.มโนรมย์ ส้มโอที่นี่ติดสติ๊กเกอร์ เพื่อการันตีว่าเป็นส้มโอขาวแตงกวา อ.มโนรมย์ ของแท้ แน่นอน
ใครชอบถ่ายรูปไปอัพลงเฟซบุ๊คอวดเพื่อน ๆ ที่ตลาดก็จัดมุมสวย ๆ รอให้ตากล้องทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นได้กดชัตเตอร์ลองฝีมือด้วยที่พลาดไม่ได้คือ จุดชมวิวแม่น้ำสองสี ซึ่งเป็นจุดที่แม่น้ำสะแกรังมาบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้เกิดเป็นแม่น้ำสองสี และเมื่อเดินไปจนสุดถนนคนเดินจะเจอกับศาลเจ้าพ่อกวนอู ขอพรจากเจ้าพ่อกวนอูด้วย พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ จุดชมวิวด้วย ทั้งอิ่ม ทั้งฟิน แบบนี้ บอกเลยว่างานนี้มีมาซ้ำแน่นอน
ใน อ.มโนรมย์ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อื่น ๆ อีกหลายแห่ง เช่น คูเมืองตำบลอู่ตะเภา วัดพิกุลงาม วัดปากคลองมะขามเฒ่า เป็นต้น หรือจะข้ามแพขนาดยนต์ไปฝั่ง จ.อุทัยธานี สักการะหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ที่วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) ใกล้ ๆ เพียงข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยานี่เอง

รายชื่อและเบอร์โทร ติดต่อสถานีบริการ NGV

1. สถานีบริการ NGV Susco คลองจิก เบอร์โทร 035-742-310

2. สถานีบริการ NGV ปตท ภาณุก๊าซ เบอร์โทร 082-237-5548

3. สถานีบริการ NGV ปตท. ไชโย เอ็นจีวี เบอร์โทร 035-699-311-2

4. สถานีบริการ NGV ปตท. ศรีกิจกุล เบอร์โทร 080-853-8097

5. สถานีบริการ NGV ปตท. วิบูลย์พาณิชย์สิงห์บุรี เบอร์โทร 036-539537
6. สถานีบริการ NGV ปตท. ทรัมป์ เทรดดิ้ง เบอร์โทร 056-247-263-65
7. สถานีบริการ NGV ปตท. เจ พี เอ็น อินดัสตรี สาขาโกรกพระ เบอร์โทร 056-247-298
8. สถานีบริการ NGV ปตท. เค.ที.ดี. ปิโตรเลี่ยม เบอร์โทร 056-247-111
9. สถานีบริการ NGV ปตท. เกียรติสมพงษ์ เบอร์โทร 056-247-207

ก๊าซธรรมชาติที่ชื่อ NGV

ก๊าซธรรมชาติ คือ อะไร

ก๊าซธรรมชาติคือ ปิโตรเลี่ยมชนิดหนึ่ง เกิดจากซากพืช ซากสัตว์ที่ทับถมภายใต้ความร้อน นับล้านล้านปี และประกอบกับแรงอัดอันมหาศาลจนแปรเปลี่ยนสภาพเป็น ปิโตรเลียม ทั้งที่อยู่ในสถานนะของแข็ง คือ ถ่านหิน ของเหลว คือ น้ำมันดิบ และสถานะแก๊ส คือ แก๊สngv แก๊สรถยนต์ นั้นเอง

องค์ประกอบของก๊าซธรรมชาติ ประกองด้วย ไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดรวมอยู่ด้วยกัน ส่วนใหญ่กว่า 70 เปอร์เซ็นต์ เป็นก๊าซมีเทน ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน ก๊าซบิวเทน ซึ่งก๊าซเหล่านี้ สามารถนำมาใช้เป็นพลังงานเผาไหม้ ให้ความร้อน หรือ เชื้อเพลิงได้ทั้งสิ้น นอกจากก๊าซดังกล่าวยังมี น้ำ ไนโตรเจน ไฮโรเจนซัลไฟล์ เป็นต้น

แก๊ส ngv สำหรับยานยนต์ (Natural Gas for Vehicles) มีชื่อเรียกสากล ว่า ก๊าซธ

รมชาติอัด CNG Comppression Gas เกิดจากนำก๊าซธรรมชาติมาอัดในสภาวะแรงดันสูง แล้วนำไปเก็บไว้ในถังบรรจุที่ความแข็งแรงสูงและทนทานเป็นพิเศษ เพื่อนำมาใช้สำหรับรถยนต์ ติดngv ทดแทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ในรถยนต์

ประโยชน์ของรถยนต์ ติดngv

1. ประหยัดค่าเชื่อเพลิงได้มากถึง สามเท่า

2.ติดngv มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากแก๊สngv มีความเบาอากาศมาก หากเกิดการรั่ว แก๊สจะกระจาย ออกไปทุกทิศทุกทาง ไม่สะสม และมีคุณสมบัติในการไวไฟต่ำ จึงยากแก่การลุกไหม้

3. แก๊ส ngv เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการปล่อยมลพิษในระดับต่ำ เป็นเชื้อเพลิงที่การเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ จึงไม่มีเขม่า ควันดำ และฝุ่นละออง

เพื่อคุณภาพของโลกที่ดี ติดngv ลดการปล่อยมลพิษ ให้โลก

ติดngv

ราคาแก๊ส ngv จะสิ้นสุดที่ราคาเท่าไหร่ ข้อเท็จจริงคือ อะไร

เรื่องก๊าซใครหลอกใคร

ณ วินาทีนี้  คงไม่มีใครที่ไม่รู้จัก “แก๊สNGV” พลังงานทางเลือกที่ก้าวเข้ามามีบทบาทที่สำคัญอย่างมากต่ออุตสาหกรรมการขนส่งภายในประเทศ ยิ่งในยุคที่เกิดความผันผวนจากสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกเช่นนี้ด้วยแล้ว แต่จะมีกี่คนที่รับรู้และเข้าใจ NGV อย่างแท้จริง เราขอเป็นพื้นที่เล็กเล็ก สำหรับบอกกล่าวเล่าเรื่องราวความจริงของ NGV เปิดเผยประเด็นร้อนและมุมมอง…ที่ทุกท่านอาจไม่เคยรู้

กว่า 7 ปี แล้วที่คนไทยใช้แก๊ส NGV ราคา 8.50 บาทต่อกิโลกรัม(กรกฎาคม 2554) โดยไม่มีการปรับขึ้นราคา ตั้งแต่วันที่ราคาไข่ไก่ต่ำกว่า 2  บาทต่อฟอง ราคาทองคำไม่กี่พันต่อบาท และราคาน้ำมันดิบต่ำกว่า 25 เหรียญต่อหนึ่งบาร์เรล จนกระทั่งถึงวันที่ไข่ไก่ราคาฟองละเกือบ 5 บาท ทองคำราคาบาทละ 2 หมื่นกว่า และน้ำมันราคาบาร์เรลละ 100 กว่าเหรียญ แต่ก๊าซ NGV ก็ยังคงราคา 8.50 บาทต่อกิโลกรัมเท่าเดิม น่าแปลกใจไหมว่าในขณะที่ของทุกอย่างขึ้นราคาตามสภาพเศรษฐกิจ

แต่ทำไมแก๊ส NGV ถึงไม่ขึ้นราคาตลอด 7 ปีที่ผ่านมา

ใช่ว่าราคาที่ขายอยู่นั้นเป็นราคาที่เป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริง แต่เป็นเพราะว่าแก๊สNGV ถูกตรึงราคาไว้ ทำให้ ปตท. ต้องรับภาระขาดทุนสะสมตั้งแต่ปี 2546 ถึงปัจจุบัน จากการขายก๊าซ NGV กว่า 40,000 ล้านบาท หากเป็นเช่นนี้ต่อไปจะก่อให้เกิดความเสียหายตามมาหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์การใช้พลังงานภายในประเทศที่บิดเบือนไปจากความจริง
ด้วยเหตุนี้เองคณะกรรมการนโยบายพลังงานธรรมชาติ (กพช.) มีมติเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 ให้ปรับขึ้นราคา ขายปลีกก๊าซ NGV เดือนละ 50 สตางค์ต่อกิโลกรัม ตั้งแต่ 16 มกราคมถึงธันวาคม 2555 ซึ่งหมายความว่าเมื่อถึงเดือนมกราคม 2556 ทุกคนที่ใช้ก๊าซ NGV ต้องจ่ายเงินเพิ่ม  จากราคา 8.50 บาทต่อกิโล- กรัม เป็น 14.50 บาทต่อกิโลกรัม หรือจ่ายเพิ่มขึ้นกิโลกรัมละ 6  บาท
ตอนที่ไม่มีผลกระทบกับตัวเอง คนส่วนใหญ่ก็จะไม่สนใจละไม่ใส่ใจ แต่เมื่อมีผลกระทบก็มักจะคัดค้านไว้ก่อนโดยไม่ฟังเหตุผล

ทำไมต้องขึ้นราคาเป็น 14.50 บาทต่อกิโลกรัม

ทำไมคนไทยไม่มีสิทธิ์ใช้ก๊าซ NGV ราคาถูกในเมื่อผลิตได้เองจากอ่าวไทย
มีคนบอกว่าค่าครองชีพของคนอเมริกันสูงกว่าคนไทย แต่ทำไมถึงสามารถใช้ก๊าซในราคาที่ถูกกว่า
ถ้าสาเหตุที่ต้องขึ้นราคาก๊าซ NGV เพราะอ้างว่าขาดทุน ทำไม ปตท. มีกำไรเป็นแสนล้านบาท
ถ้าจะขึ้นราคา ตัวเลขที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงควรเป็นเท่าไหร่ คิดจากอะไร และใครเป็นกำหนด
คำถามมากมายเกี่ยวกับเรื่องก๊าซ NGV ซึ่งต้องการคำตอบจะเชื่อใครดี จะรู้ได้อย่างไรว่าเรื่องก๊าซ NGV ใครหลอกใครกันแน่? ร่วมค้นหาคำตอบได้ที่นี่ ในตอนต่อไปต่อๆ ไป
“รู้ทันก๊าซ แล้วคุณจะไม่โดนหลอก”
ซักนิด…กับ Tips  NGV

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)
มีมติเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 ให้ปรับขึ้นราคาขายปลีกก๊าซ NGV เดือนละ 50 สตางค์ต่อกิโลกรัม ตั้งแต่ 16 มกราคม ถึง เดือน ธันวาคม 2555

แนะนำสถานีแก๊ส NGV แนวท่อ

แนะนำสถานีบริการ NGV และความมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่ต้นปี 2557 เป็นต้นมา มีสถานีบริการ NGV เปิดเพิ่มขึ้นอีก 6 สถานี ทั่วประเทศ

โดยเป็นสถานีบริการแก๊ส NGV ตามแนวท่อส่งก๊าซฯ 3 สถานี และสถานีนอกแนวท่อส่งก๊าซฯ อีก 3 สถานี เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถติดNGV ทำให้ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2557) มีสถานีบริการ NGV รวมทั้งสิ้น 496 สถานี แบ่งเป็นสถานีตามแนวท่อส่งก๊าซฯ จำนวน 120 สถานี และสถานีนอกแนวท่อส่งก๊าซ จำนวน 356 สถานี และสถานีจ่ายก๊าซหลักหรือสถานีแม่ จำนวน 20 สถานี ครอบคลุม 54 จังหวัด

สถานี NGV ที่เปิดให้บริการตั้งแต่ต้นปี 2557 ถึงปัจจุบัน

สถานีบริการ NGV ตามแนวท่อส่งก๊าซฯ

สถานีบริการ NGV ซุปเปอร์ เค พาวเวอร์

สถานที่ตั้ง 168, 168/1-4 หมู่ 2 ถนนทางหลาว หมายเลข 7 (บริเวณท่าเรือแหลมฉบัง) ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

NGV-SuperK-Power

สถานีบริการ NGV ปตท.เอเชียมีนบุรี

สถานที่ตั้ง 78/2-3 ถ.รามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพฯ 10510

สถานีบริการ เอเซียมีน

สถานีบริการ NGV ปตท. บ้านบึงซุปเปอร์ เอ็นจีวีเซอร์วิส

สถานที่ตั้ง 23 ถ.บ้านบึง – บ้านค่าย ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
ปั๊มแก๊ส NGV บ้านบึง ซุปเปอร์เค

ขยายแก๊ส NGV โดยเน้นการสร้างสถานีบริการ ตามแนวท่อ ต่อตรง

“การขายก๊าซธรรมชาติจากแนวท่อสำหรับภาคขนส่ง”

ตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจ NGV บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)(ปตท.) ได้จัดตั้งสถานีบริการ NGV ในรูปแบบการขายปลีก โดย ปตท. เป็นผู้ลงทุนสร้างสถานีบริการและจ้างผู้มีสิทธิ์ในที่ดินเป็นผู้บริหารการขาย ต่อมาเมื่อความต้องการใช้แก๊ส NGV เพิ่มมากขึ้น ปตท. ได้ส่งเสริมให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนสถานีบริการ NGV เอง จนกระทั่งปัจจุบัน (ณ 31 ส.ค. 56) ประเทศไทยมีสถานีบริการ NGV แล้ว 486 แห่ง ครอบคลุม 54 จังหวัด ทั่วประเทศ

เป็นสถานีบริการ NGV ที่ปตท. ลงทุน 392 แห่ง

และเอกชนลงทุน 92 แห่ง ทั้งนี้

ด้วยราคาขายปลีกก๊าซ NGV ที่ต่ำกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นมาก ทำให้ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ รถขนส่งและประชาชนทั่วไปนิยมใช้แก๊ส NGV เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีรถ NGV แล้ว มากกว่า 422,000 คัน ด้วยปริมาณการใช้ก๊าซ NGV สูงถึงกว่า 8,800 ตันต่อวัน ซึ่งปริมาณการใช้ก๊าซ NGV เกือบร้อยละ 50 เป็นการใช้จากรถบรรทุก รถหัวลาก และรถสาธารณะ ซึ่งเมื่อรถประเภทนี้เข้าเติมก๊าซ ณ สถานีบริการ NGV จะเติมก๊าซจำนวนมากและใช้เวลานาน ส่งผลให้รถติด  NGV อื่นๆ ประสบปัญหารอเติมก๊าซนานและในพื้นที่ห่างไกลแนวท่อจะพบปัญหาก๊าซหมดด้วย
ปตท.ไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาดังกล่าว ประกอบกับกระทรวงพลังงานมีนโยบายส่งเสริมให้ภาคส่งเสริมเอกชนเข้ามาลงทุนในกิจการ NGV แบบครบวงจร ปตท.จึงริเริ่มโครงการขายก๊าซ NGV จากแนวท่อ (Ex-Pipeline) สำหรับภาคขนส่ง เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ก๊าซ NGV ภายใน Fleet ของตนเองสถานีบริการ NGV เน้นภาคขนส่ง

การขายแก๊ส NGV จากแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ คืออะไร

การจำหน่ายแก๊ส NGV จากแนวท่อส่งก๊าซเป็นการขายตามค่าความร้อนของคุณภาพก๊าซ NGV ที่แท้จริงให้กับกลุ่มผู้ประกอบการที่มีรถ NGV และมีปริมาณการใช้แก๊ส NGV ค่อนข้างสูง อาทิ ผู้ประกอบการรถบรรทุก รถหัวลาก หรือรถโดยสาร เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนในกิจการ NGV แบบครบวงจร จะช่วยให้การขยาย NGV เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นและผู้ประกอบการรถขนส่ง/รถโดยสารสามารถบริหารจัดการสถานีให้เหมาะสมและสะดวกในการดำเนินกิจการของตนเอง ส่งผลให้ปริมาณรถบรรทุก รถหัวลากและรถโดยสาร ที่มาใช้บริการเติมแก๊ส NGV ณ สถานีบริการ NGV ในรูปแบบการขายปลีกลดลง ผู้ใช้รถติด NGV ทั่วไปสะดวกในการเติมก๊าซมากขึ้นและลดปัญหารอคิวเติมก๊าซได้ อีกทั้งผู้ประกอบการขนส่ง/รถโดยสารสามารถใช้ก๊าซด้วยคุณภาพจากแนวท่อในแต่ละพื้นที่ โดยไม่ต้องปรับปรุงคุณภาพก๊าซ
แนวทางการดำเนินการ
ปตท. จะเป็นผู้จัดหาและจำหน่ายก๊าซธรรมชาติจากแนวท่อ ผู้ประกอบขนส่ง/รถโดยสารที่สนใจจะเป็นผู้ลงทุนในกิจการทั้งหมด ประกอบด้วย
ก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซจากแนวท่อส่งก๊าซของ ปตท. ถึงสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซ (M/R Station)
ก่อสร้าง M/R Station จุดวัดซื้อขายก๊าซ
ก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซจาก M/R Station ถึงสถานีบริการ NGV (Conventional Station)
ก่อสร้างสถานีบริการ NGV
หลักเกณฑ์ในการลงทุน
คุณสมบัติของผู้ประกอบการรถขนส่ง/รถโดยสารที่สนใจลงทุนสถานีเพื่อเติมก๊าซใช้เอง จะต้อง
นิติบุคคล สัญชาติไทย
มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท
ซื้อก๊าซเพื่อเป็นเชื้อเพลิงสำหรับภาคขนส่งและใช้เองภายในกิจการ หรือในกลุ่มผู้ประกอบการขนส่ง
โดยพื้นที่ในการจัดตั้งสถานีบริการ NGV จะต้องประกอบด้วย
ต้องมีพื้นที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท.ได้
มีความสามารถของระบบท่อและปริมาณก๊าซเพียงพอ
แบบจำลองการขายตรงก๊าซ NGV จากแนวท่อ

การขายแก๊ส NGV ตามแนวท่อ

แนวท่อส่งก๊าซในปัจจุบันและอนาคต
แนวท่อฯ ปัจจุบัน
ท่อตะวันออก : ระยอง – สระบุรี
ท่อตะวันตก : กาญจนบุรี – อยุธยา
แนวท่อฯ อนาคต
ท่อเส้นที่ 4 : ระยอง – สระบุรี
ท่อนครสวรรค์ : อยุธยา – นครสวรรค์
ท่อนครราชสีมา : สระบุรี – นครราชสีมา
Ex-Pipeline หรือ Ex ท่อ เป็นการบริหารจัดการของ NGV โดย ปตท. ขายก๊าซจากแนวท่อตามคุณภาพก๊าซที่แท้จริงให้กับผู้ประกอบการรถขนส่งบริหารจัดการสถานีของตนเอง

ผู้ประกอบการรถขนส่ง/รถโดยสาร ที่สนใจจัดตั้งสถานีบริการ แก๊ส NGV ทั้งในแนวท่อส่งก๊าซปัจจุบันและแนวท่อส่งก๊าซในอนาคต สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนพัฒนาเครือข่ายสถานี ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ปตท. โทรศัพท์ 02-537-1737 และ 02-537-2630 ในวันและเวลาราชการ

เที่ยวบางปู เติม NGV

เที่ยว…บางปู ดูนกนางนวล ชวนเดินตลาดโบราณ

เข้าสู่ช่วงที่อากาศร้อนที่สุดในรอบปี เราจึงอยากพาไปรับลมเย็นๆที่สถานตากอากาศใกล้กรุงเทพ ขับรถเพียงอึดใจเดียว คุณจะได้สูดอากาศบริสุทธิ์พร้อมชมธรรมชาติที่สวยงาม คือ “สถานตากอากาศบางปู” จ.สมุทรปราการ นั่นเอง

Bangpoo

เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางผู้ใช้รถ ติด NGV สามารถเติมก๊าซได้จากสถานีบริการ NGV ตามแนวท่อฯ ใกล้บ้านคุณ โดยสังเกตคำว่า “สถานีแนวท่อ” ที่ป้าย highway Sign บริเวณทางเข้าสถานีฯ เติมเต็มถังวิ่งได้ถึงที่หมายวันนี้แล้ว เราออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ขับมาถึงสี่แยกบางนา วิ่งตรงไปทาง ถ.สุขุมวิท (สายเก่า) ประมาณกิโลเมตรที่ 37 ให้กลับรถจะพบสถานตากอากาศบางปูอยู่ริมถนนซ้ายมือ
สถานตากอากาศบางปู ตั้งอยู่ในเขต ต.บางปูใหม่ ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ. สมุทรปราการ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 11 กม. สร้างขึ้นในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชนและสถานที่พักฟื้นกำลังพลของกองทัพบก ต่อมาหลังจากปรับปรุงครั้งใหญ่จึงได้เปลี่ยนชื่ออาคารเป็นศาลาสุขใจ มีพื้นที่ธรรมชาติ 639 ไร่ พร้อมภัตตาคารและที่พักไว้บริการนักท่องเที่ยวเปิดให้บริการ
ให้อาหารนกนางนวลแสนเพลินใจ สะพาน “สุขตา” ที่ยาวออกไปในทะเลตลอด 500 เมตร เป็นจุดชมนกนางนวลและเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามแห่งหนึ่ง เราเดินเล่นชมธรรมชาติและดูนก พร้อมออกกำลังกายไปในตัว ระหว่างทางจะมีร้านขายอาหารนก นั่นคือ กากหมูทอดและมันไก่ทอด

หากใครอยากมาชมนกนางนวลแนะนำให้มาช่วงเดือนพฤศจิกายน – พฤษภาคม

ให้อาหารนกแล้ว ก็เดินต่อมาอีกจุดหมายคือ ศาลาสุขใจ ที่อยู่สุดปลายสะพานสุขตา ซึ่งมีร้านอาหารตามสั่ง ร้านขายของที่ระลึกและร้านขายของทั่วไป ทีเด็ดของที่นี่ คือ ห้องลีลาศ จะจัดให้มีดนตรีสำหรับลีลาศ ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

ท่องเที่ยว NGV กลางแดนไทลื้อ จ พะเยา

“นำ้ตกอุ่น ภูซาง” กลางแดนไทลื้อ พะเยา

เราพร้อมแล้ว พารถ ติด NGV ไปเที่ยวกัน

เที่ยวทั่วไทย ไปกับ NGV    ก่อนอื่นอย่าลืมแวะสถานี NGV วันสิริเซอร์วิส ถ.พหลโยธิน ต.แม่ต่ำ อ.เมือง จ.พะเยา  เติมหลังสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยก๊าซ NGV กันก่อน  แล้วก็เริ่มออกเดินทางไปเที่ยวทริปพะเยากันเลย
“แท่นฟินจาเบาะหรือแท่นเทวดา”  ชื่อยอดสูงสุดของภูลังกาบนความสูง 1,720 เมตร ซึ่งชาวเขาเผ่าเมี่ยนเชื่อว่าเป็นที่สิงสถิตของเทวดา เพราะทุกวันพระขึ้น 15 ค่ำ ชาวเมี่ยนด้านล่างจะมองเห็นแสงสว่างขาวนวลส่องเป็นประกายเหมือนแท่งหน่อไม้คู่บนยอดภูลังกา และเมื่อปีนขึ้นมาก็ไม่พบอะไร ทำให้เชื่อว่าเป็นการชุมนุมของเทวดา แต่สิ่งที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะเห็นแน่ๆ คือพระอาทิตย์สีส้มกลมโต ที่ขึ้นมาอวดโฉมตอนเช้าในทุกๆวัน พร้อมกับสายหมอกที่ไหลเอื่อยๆ เลื่อนเปิดภาพแบบพาโนรามา ปรากฏเป็นวิวทะเลภูเขาสุดลูกหูลูกตาที่ฉากหลังเป็นเพื่อนบ้านอย่างประเทศลาว

 

 

ความสวยงามของภูลังกายังไม่หมดเพียงเท่านี้ “ยอดภูนม” ที่มาของชื่อคือลักษณะของยอดเขาที่คล้ายๆ กับนมสาว บางคนก็อาจินตนาการเป็นอย่างอื่นได้ เช่น กำแพงเมืองจีนหรือรูปสัตว์ต่างๆ ซึ่งเป็นจุดที่ชมได้ทั้งพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก รวมถึง “ลานหินลานปี” ลานหินโบราณที่เต็มไปด้วยมอสและพันธุ์ไม้แปลกๆ หายาก อาทิ ชมพูภูพาน ประทัดดอย หยาดคำหลวง โคลงเคลง (เอนอ้า)  ถือเป็นสีสันอีกเฉดหนึ่งของภูลังกาที่พลาดไม่ได้เช่นกัน
หากลองเดากันดูเล่นๆ “พะเยา” จังหวัดที่ใครหลายคน อาจไม่เคยแวะหรืออาจเพียงแค่ผ่านเลยไปเพื่อไปยังจังหวัดท่องเที่ยวหลักๆ อย่างเช่นเชียงใหม่  เชียงราย  หรือลำปาง  ความสนใจจึงตกไปอยู่กับจังหวัดเหล่านี้ แท้ที่จริงแล้ว “พะเยา” ยังมีความสนใจและ Unseen ที่หลายๆ คนไม่ควรแค่ผ่านเลย
ขอบเขตของ “พะเยา” ถูกจัดอยู่ในกลุ่มล้านนาตะวันออก (ร่วมกับเชียงรายและน่าน) ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงอยู่มากมาย หนึ่งในนั้นคือ “ภูลังกา” อยู่ที่  ต.ผาช้างน้อย  อ.ปง  มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 900 – 1,720 เมตร  และถือเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำยม ด้วยพื้นที่ขนาดเล็กเพียง 8,000 ไร่ (เมื่อเทียบกับผืนป่าอื่นๆ) แต่สิ่งที่ซ่อนอยู่นั้นไม่ได้มีขนาดเล็กเลยจริงๆ
ซักนิด…กับ Tips  รถติด NGV
ก่อนกลับบ้านแวะสถานี NGV ที่ อ.เมืองพะเยา  พักเหนื่อยเติมก๊าซ NGV  กันอีกสักรอบ หรือสถานี NGV ต.นาจักร  อ.เมือง จ.แพร่  สถานี NGV แพร่ธำรงวิทย์ เอ็นจีวี ต.ดู่ใต้  อ.เมือง  จ.น่าน  ก็ได้  รับรองว่ากลับถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยแน่นอน
ขยับมาอีกไม่ไกลที่ อ.ภูซาง  สิ่งนี้ถือว่าเป็น Unseen Thailand “น้ำตกภูซาง”  กับอุณหภูมิพอเหมาะกำลังดี 35   ไหลตกจากผาหินปูนลงสู่แอ่งน้ำสีเขียวมรกตใสสวย ไม่มีกลิ่นกำมะถัน เหมาะสำหรับการลงแช่เป็นอย่างยิ่ง และหากโชคดีจะได้พบสัตว์หายากชื่อ “เต่าปูลู”  ซึ่งมีลักษณะหัวโต ตัวเตี้ย ขนาดเล็ก ขาทั้ง 4 ข้างและหางไม่สามารถหดเข้ากระดองได้ อีกทั้งยังเป็นโลโก้ในการป้องกันไฟป่าของเมืองไทย  เนื่องจากเมื่อเกิดไฟไหม้ป่าจะพบเต่าพันธุ์นี้ตายเป็นประจำ
ก่อนกลับบ้านแวะสถานี แก๊ส NGV ที่ อ.เมืองพะเยา พักเหนื่อยเติมพลังให้คนขับ และเติมเชื้อเพลิงให้รถด้วยก๊าซ NGV กันอีกสักรอบ หรือจะแวะจังหวัดใกล้เคียงอย่างเช่น สถานี NGV ต.นาจักร  อ.เมือง  จ.แพร่  สถานี NGV แพร่ธำรงวิทย์ เอ็นจีวี  ต.ดู่ใต้  อ.เมือง  จ.น่าน ก็ได้ รับรองว่ากลับถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยและสบายใจอย่างแน่นอน
ความมหัศจรรย์กลางดินแดนไทลื้อที่พะเยาซึ่งรังสรรค์ขึ้นธรรมชาตินี้ คงเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่มนุษย์ค้นพบได้ จะด้วยความบังเอิญหรือไม่ก็แล้วแต่ เสน่ห์ของการค้นหาสิ่งใหม่ๆ ยังมีอยู่และเพิ่มขึ้นต่อไป  สำคัญที่ว่าเมื่อค้นพบสิ่งที่มีค่าอย่างนี้แล้ว เราจะรักษาให้คงคุณค่าอยู่ตลอดไปอย่างไรต่างหาก
เพื่อความงามอันพิสุทธิ์ชั่วลูกชั่วหลาน  ดังเช่น  “ฟินจาเบาะและภูซาง”
ครบรส…ครบเมนู “บะหมี่เกี๊ยวโกชอง” :
“ร้านบะหมี่เกี๊ยวโกชอง” อยู่ อ.เมือง ก่อนถึงโรงพยาบาลพะเยา  บรรยากาศเย็นสบายๆ ติดริมน้ำกว๊านพะเยา…ร้านนี้มีทุกอย่างจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นบะหมี่ เส้นเล็ก เส้นใหญ่ เส้นหมี่ เกาเหลา  ที่มีดีตรงน้ำซุป  รสชาติกลมกล่อมและหอมหวาน  ซึ่งจะตุ๋นหลายๆชั่วโมง ให้ได้รสชาติน้ำซุปที่ทานโดยไม่ต้องปรุงเลย ส่วนเกี๊ยวก็จะทำสดๆ วันต่อวัน ความอร่อยอยู่ที่ไส้ที่ห่อในเกี๊ยวที่ทางเจ้าร้านว่าเป็นสูตรเด็ดเฉพาะ  ข้าวหมูแดงและหมูกรอบก็มี  ตบท้ายด้วยหมูสะเต๊ะ… ขอบอกว่าใครไม่ทานเมนูนี้ถือว่ามาไม่ถึงร้าน  เพราะหมูเขานุ่มและหอมมากๆ ทานพร้อมกับอาจาดที่เปรี้ยวนำหวานตาม  แถมด้วยน้ำจิ้มรสเด็ดสุดยอด ครบรสแบบนี้…เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม!!!
บะหมี่เกี๊ยวโกชอง  ถ.พหลโยธิน (สายเก่า) อ.เมือง  จ.พะเยา  เปิด 8.00 – 16.00 น.  โทร. 054-411-409

เส้นทาง พะเยา ภูซาง
Tips & Telephone  :
จาก กทม. ใช้ทางหลวงสายเอเชีย (32) ผ่านอยุธยา  อ่างทอง  สิงห์บุรี  นครสวรรค์  เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวง 117 จนถึงพิษณุโลก เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวง 12 ไปจนถึงสุโขทัย เลี้ยวขวาไปตามทางหลวง 101 ผ่าน  อ.งาว  เข้าสู่ อ.เมืองพะเยา ผ่าน อ.ปง เข้า อ.เชียงคำ ตามทางหลวง 1092 และ 1148 จะถึง “วนอุทยานภูลังกา”  สำหรับ “อุทยานแห่งชาติภูซาง” อยู่ห่างจาก อ.เชียงคำ 20 กม. ตามทางหลวง 1093 ผ่านที่ว่าการ อ.ภูซาง  จะพบกับ “น้ำตกภูซาง”
ปัจจุบันชาวบ้านมีการจัดกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูลังกาขึ้นมา ติดต่อชมรมท่องเที่ยวโครงการหลวงปังค่า 054-401-023 , 054-489-054  หรือภูลังการีสอร์ท  054-401-023 , 086-191-0291
ททท. สำนักงานเชียงราย (เชียงราย  พะเยา) 053-717-433 , 053-744-674-5 , 1672
วนอุทยานภูลังกา  053-714-914 / อุทยานแห่งชาติภูซาง 054-401-099 , 054-476-314
บริษัท ขนส่ง จำกัด 02-576-5599 , 02-936-2852-66 ต่อ 311

มอหินขาว…สโตนเฮนจ์เมืองไทย ์NGV

มอหินขาว…สโตนเฮนจ์เมืองไทย ในม่านหมอก จังหวัดชัยภูมิ ท่องเที่ยว NGV

ถ้าเอ่ยถึง จ.ชัยภูมิไม่เพียงความงดงามของวัฒนธรรมประเพณีจากแดนดินถิ่นอีสานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย หากแต่ชัยภูมิยังเป็นดินแดนแห่งความภาคภูมิสมชื่อ ดังคำขวัญที่ว่า “ทิวทัศน์สวย รวยป่าใหญ่ มีช้างหลาย ดอกไม้งาม ลือนามวีรบุรุษ สุดยอดผ้าไหม พระใหญ่ทวารวดี” ซึ่งล้วนสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่มาเยือนเสมอ ทั้งวิวทิวทัศน์ความเป็นธรรมชาติความสวยงามของขุนเขาใหญ่ ไอดินกลิ่นหญ้าที่ผ่านสายฝนพรำมาหมาดๆ ทำให้ จ. ชัยภูมิถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในใจของหลายๆคน จุดหมายปลายทางของ  NGV travel ในครั้งนี้เราจะไปกันที่ “มอหินขาว” เพื่อชมความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติรังสรรค์ก้อนหินตั้งสูงตระหง่านท่ามกลางป่าเขา  จนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสโตนเฮนจ์เมืองไทย ก่อนจะตะลุยเที่ยวกันที่ จ.ชัยภูมิ เราแนะนำให้เดินทางด้วยรถกระบะติดแก๊ส หรือรถที่ทนความสมบุกสมบัน เนื่องจากเส้นทางไปมอหินขาวยังมีเส้นทางบางระยะที่เป็นลูกรังและดินแดง เราใช้เส้นทาง ถ.พหลโยธิน มุ่งหน้า จ.ปทุมธานี เช็คความพร้อมสำหรับ รถติด NGV และเติมพลังงานสะอาดกันก่อนเหมือนเช่นเคยที่สถานีบริการ NGV ปตท. กิจชัย ออโต้เวิคส เลยมาหน่อยก็มีสถานีบริการ แก๊ส NGV ปตท. ทิพย์ศิริปิโตรเลียม ขับมาถึง อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ก๊าซใกล้หมดแวะได้เลยที่สถานีบริการ แก๊ส NGV ปตท. ศรีสยามปิโตรเลียม จากนั้นมุ่งหน้าเข้าสู่ จ.สระบุรี พักรถดื่มน้ำดื่มท่าและใช้บริการห้องน้ำสะอาดๆ กันก่อนที่สถานีบริการ NGV ปตท. ดุสิตาปิโตรเลียม หรือสถานีบริการ NGV ธวัชชัยก๊าซ จากนั้นแยกไปตาม ถ.มิตรภาพ สำหรับเส้นทางนี้จะมีสถานีบริการ NGV คอยให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นสถานีบริการ แก๊ส NGV ปตท. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ สาขาแก่งคอย และสถานีบริการ NGV ปตท. มิตรภาพ ซีเอ็นจี จากนั้นมุ่งหน้าสู่ อ.สีคิ้ว แวะเติมก๊าซกันอีกได้ที่สถานีบริการ NGV ปตท.พี.เอ็น.ปิโตรเลียม (1992)  และสถานีบริการ NGV เลิศสวัสดิ์ เอ็นจีวี แล้วแยกซ้ายสู่ทางหลวงหมายเลข 201 ที่ อ.สีคิ้ว ผ่าน อ.ด่านขุนทด อ.จัตุรัส ซึ่งมีสถานีบริการ NGV เอส.วี.โพรเกรสซีฟ สาขาจัตุรัส จากนั้นเข้าสู่ จ.ชัยภูมิ  ขับรถกันมาตามทางหลวงหมายเลข 2051 ถ.สายชัยภูมิ –ตาดโตน ประมาณ 18 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายก่อนถึงด่านของอุทยานแห่งชาติตาดโตน จากนั้นขับไปสักพักก็จะเห็นเสาหิน 5 ต้น ตั้งอยู่เรียงรายบริเวณป้ายคล้ายยืนรอต้อนรับนักท่องเที่ยวนั่นเอง มอหินขาว เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคา “มอ” เป็นภาษาอีสานแปลว่า “เนินเขาเล็กๆ” ส่วน “หินขาว” น่าจะเกิดจากตำนานที่เล่ากันมาว่าในทุกคืนวันพระ ถ้ามองมาจะเห็นแสงสีขาวสว่างเจิดจ้าโผล่พ้นออกมาจากกลุ่มหินเป็นที่น่าอัศจรรย์ ในครั้งแรกที่เราได้เห็นมอหินขาวก็เป็นที่น่าประหลาดใจสมคำร่ำลือเนื่องจากเสาหินเหล่านี้ราวกับมีใครนำมาวางตั้งไว้และไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ในแถบนี้ กลุ่มหินต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นหินทรายสีขาว มีอายุประมาณ 175-195 ล้านปี และมีความน่าสนใจตรงที่มีลักษณะเป็นรูปทรงต่างๆ ตามวัตถุ สิ่งของ หรือสิ่งมีชีวิต ซึ่งเกิดจากการผุพังและการกัดเซาะของน้ำ ลม และแสงแดดมาเป็นเวลานับล้านปี จนปรากฏเป็นหินรูปทรงต่างๆ ดูแปลกตาซึ่งเป็นลักษณะเด่นทางธรณีวิทยาที่หาได้ยากในทวีปเอเชีย ที่ถึงแม้ว่าจะคล้ายกับสโตนเฮนจ์ของประเทศอังกฤษที่เกิดจากการสร้างของมนุษย์ แต่มอหินขาวนี้เกิดจากธรรมชาติกลายเป็นประติมากรรมทางธรรมชาติอันน่ามหัศจรรย์อีกแห่งหนึ่งไม่แพ้ที่ใด น่าจะเป็นที่ถูกใจสำหรับผู้ที่ชื่นชอบชีวิตกลางแจ้ง เพราะอุทยานแห่งชาติภูแลนคานี้อนุญาตให้กางเต็นท์และทำกิจกรรมแคมป์ปิ้งได้ด้วย บริเวณลานกางเต็นท์จะมีห้องน้ำไว้อำนวยความสะดวก เรียกได้ว่าสามารถนอนสัมผัสอากาศหนาวเย็นในยามค่ำคืนและนับดาวนับล้านดวงเล่นท่ามกลางธรรมชาติ กลางป่าเขาได้อย่างสบายๆ นอกจากนี้ถัดมาเพียง 600 กว่าเมตร เราจะได้เพลิดเพลินกับการมองก้อนหินต่างๆ อย่างไม่รู้เบื่อ กับหินเจย์ดีโขลงช้าง สวนหินล้านปี ซึ่งอยู่ถัดกันไปตามลำดับหรือจะเป็นดงหินที่มีรูปร่างแปลกประหลาดวางเรียงรายอยู่ทั่วบริเวณทั้งหอเอนเมืองปิซ่า กระดองเต่า เรือ รองเท้าบูท ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจ รวมทั้งยังสามารถสัมผัสกลิ่นอายของละอองฝนที่โปรยปรายลงมาอย่างเบาบาง ที่หอบเอากลิ่นหอมสดชื่นของต้นไม้ใบหญ้ามาด้วย และที่พลาดไม่ได้กลุ่มหินสุดท้าย ชื่อ “ลานหินต้นไทร” โดยมีไฮไลท์ที่จุดชมวิวผาหัวนาคที่ห่างออกไปประมาณ 2,500 เมตร ที่เบื้องหน้าคือผืนป่ากว้างใหญ่ไพศาล เราสามารถมองเห็นเส้นขอบฟ้าตัดกับสีเขียวของผืนป่าที่ทอดยาวออกไป พร้อมสูดลมหายใจลึกๆ ก็หายเหนื่อยจากการเดินทางเลยทีเดียว และไม่ไกลมอหินขาวนัก มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น “น้ำตกตาดโตน” อุทยานแห่งชาติตาดโตน ซึ่งถ้ามาจากตัวเมืองจะถึงก่อนมอหินขาว ที่นี้เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจนั่งชมวิวเล่นน้ำยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของ จ.ชัยภูมิ ด้วยความที่ จ.ชัยภูมิเป็นจังหวัดที่มีธรรมชาติและผืนป่ากว้างใหญ่อากาศเย็นสบายไปจนถึงหนาวเย็นตลอดทั้งปี จึงเป็นสถานตากอากาศยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวมาพักผ่อนกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งสามารถหาที่พักที่มีอยู่ตามเส้นทางได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นบ้านสวนกู๊ดวิวบ้านพักตากอากาศที่สะดวกสบายพร้อมจุดกางเต็น บ้านไร่เทพไกรวัลล์มีเนินทุ่งรายรอบและลำธารธรรมชาติไหลผ่าน ไร่ภูเงินสำหรับผู้รักธรรมชาติท่ามกลางขุนเขาเขียวขจี สัมผัสกลิ่นอายธรรมชาติและสายหมอก สะเลเตชาเล่ต์ ที่พักน่ารักๆ บรรยากาศเงียบสงบร่มรื่นเหมาะกับการพักผ่อน  นอกจากนี้ยังสามารถแวะชิมลิ้มลองอาหารขึ้นชื่อของ จ.ชัยภูมิกันอย่างจุใจ ทั้งไก่ย่างทางรถไฟ อ.จัตุรัส ย่างกันใหม่ร้อนๆ รสชาติเครื่องเทศหมักไก่ที่หอม กลมกล่อม พร้อมข้าวเหนียวนึ่งใหม่ๆ อาหารพื้นบ้านอีสานที่รสชาติแซ่บ และ “หม่ำ” ของดีเมืองชัยภูมิชื่อดัง ที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการถนอมอาหาร จนกลายเป็นอาหารพื้นบ้านแสนอร่อยที่นิยมรับประทาน  นอกจากนี้ยังมีแหนมสดทั้งเนื้อและหมู  แคบหมู  แจ่วปลาร้าบอง  ซึ่งแหล่งผลิตและจำหน่ายที่มีชื่อเสียงได้แก่ที่บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ , อ.ภูเขียว , ช่องสามหมอ อ. คอนสวรรค์ และบริเวณห้าแยกโนนไฮ เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ซื้อเป็นของฝากได้รับรองว่าถูกใจผู้รับอย่างแน่นอน NGV-Travel เรียกได้ว่าการมาเที่ยวที่ จ.ชัยภูมิ ในครั้งนี้ครบรสชาติทั้งอาหารตา อาหารใจและอาหารปากจริงๆนะ เบอร์โทรศัพท์ สถานีบริการ NGV สถานีบริการ NGV ปตท. กิจชัย ออโต้เวิคส 02-901-3500-2 สถานีบริการ NGV ปตท. ทิพย์ศิริปิโตรเลียม 02-516-4549 สถานีบริการ NGV ปตท.  ศรีสยามปิโตรเลียม 035-723-342 สถานีบริการ NGV ปตท.  ดุสิตาปิโตรเลียม 036-733-555 สถานีบริการ NGV ปตท.  ธวัชชัย ก๊าซ 084-341-5959 สถานีบริการ NGV ปตท.  ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ สาขาแก่งคอย 086-5212126, 085-4843257 สถานีบริการ NGV ปตท.  มิตรภาพ ซีเอ็นจี 036-273-169 สถานีบริการ NGV ปตท.  พี.เอ็น.ปิโตรเลียม (1992) 044-249-196 สถานีบริการ NGV เลิศสวัสดิ์ เอ็นจีวี 044-323-344 สถานีบริการ NGV เอส.วี.โพรเกรสซีพ สาขาจัตุรัส 085-835-5955, 085-835-0307

เลขทะเบียนสวย คู่คุณ
New Website
น้ำยาขจัดคราบ
แก๊ส NGV ประหยัดมาก
เหล็กดัด
ประตูเหล็ก
มุ้งลวด
Custom-made-jewellery-Thailand
Designer-jewellery-Thailand
น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ
รับพิมพ์งานด่วนจำนวนน้อย ราคา
น้ำยาแอร์ ราคาพิเศษ เราเป็นผู้รู้จริงเรื่องน้ำยาแอร์
น้ำยาแอร์
Toyota Alphard  ดีไซน์สุดล้ำ สมรรถนะยอดเยี่ยม
รักษารามฟัน
พิมพ์กล่องเครื่องสำอาง