ศูนย์รวมเว็บไซต์สำหรับธุรกิจรถยนต์ทุกประเภท
Since: 22/04/2015        Today : 17/05/2022      Total Page Views: 1837514

นำ้มันแก๊สโซฮอล

รายละเอียดน่ารู้ เกี่ยวกับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ มีที่มา มีส่วนผสมใดได้บ้าง

เรื่องของแก๊สโซฮอล์ E 20

ปัจจุบัน 2558 น้ำมันมีราคาถูกลง เนื่องจาก การแข่งขัน ทางธรุกิจกันเอง แต่ไม่นาน นำ้มันจะกลัยมาสูงอีก

พอน้ำมันมีราคาสูงขึ้นมาก  เทียบความต่างของราคาเป็นซิน 95 กับแก๊สโซฮอล์ 95 ปรากฏว่าแก๊สโซฮอล์ถูกกว่าถึงลิตรละ  4  บาท  แล้วแก๊สโซฮอล์ยังถูกกว่าน้ำมันดีเซลอีก 45 ตังค์ด้วย  คราวนี้ใครๆ ก็เริ่มหันมารุมรักเจ้าแก๊สโซฮอล์  เพราะสามารถช่วยลดภาระค่าน้ำมันลงได้เยอะ  ก็เลยมีคนสนใจว่ารถตัวเองนั้นสามารถคบกับแก๊สโซฮอล์ได้หรือเปล่าและถ้าไม่ได้จะมีทางแก้ไขทำยังไงให้หันมาใช้แก๊สโซฮอล์ได้  โดยเฉพาะมีข่าวว่าจะเลิกน้ำมันเบ็นซิน 95 เนื่องจากถังน้ำมันใต้ดินในปั๊มส่วนใหญ่จะมี  4-5 ถัง  ซึ่งหมายความว่าในปั๊มจะสามารถขายน้ำมันได้เพียง  4-5 ชนิดตามจำนวนถังใต้ดินเท่านั้นเอง  จึงต้องเลือกจำหน่ายน้ำมันที่มีลูกค้าเข้ามาเติมเยอะเอาไว้ก่อน  อันไหนที่มีคนใช้น้อยก็ตัดออกไป
ตอนนี้ก็มีน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E 20 เพิ่มขึ้นมาอีกรุ่นหนึ่งแล้ว ยิ่งรถที่ทำออกมาสำหรับใช้แก๊สโซฮอล์ E 20 จะได้รับส่วนลดของภาษี  ทำให้ราคารถสามารถลดลงมาอีกหลายหมื่น  แถมน้ำมันที่ใช้ก็ยังถูกกว่าอีกหลายบาท  เรียกว่าได้ทีเดียว 2 เด้งเลย  แต่ก็ยังมีผู้คนอีกเยอะซึ่งไม่สามารถออกรถใหม่ป้ายแดงที่ใช้แก๊สโซฮอล์ E 20 ก็เลยเกิดความสงสัยขึ้นมาว่ารถของตัวเองนั้นจะสามารถใช้แก๊สโซฮอล์ E 20 ได้หรือเปล่า….
นโยบายพลังงานทดแทนและเชื้อเพลิงเอทานอล
เรื่องนี้ต้องว่ากันย้อนหลังกลับไปเมื่อ  5  ปีก่อน  ตอนนู้นทางกระทรวงพลังงานได้กำหนดยุทธศาสตร์พลังงานเพื่อการแข่งขันของประเทศขึ้น  และคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในยุทธศาสตร์ดังกล่าวเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2546  โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน  เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่ได้กำหนดเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนของการใช้พลังงานหมุนเวียนในเชิงพาณิชย์  หรือใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้า/อุตสาหกรรม  จากร้อยละ  0.5  ในปี 2545  เป็นร้อยละ  8  ของการใช้พลังงานรวมของประเทศในปี 2554
การพัฒนาเชื้อเพลิงเหลวชีวภาพ (Biofuel)  ได้แก่  เอทานอลและไบโอดีเซล  อันเป็นเป้าหมายหนึ่งภายใต้แผนการเพิ่มสัดส่วนของการใช้พลังงานหมุนเวียนดังกล่าว  กระทรวงพลังงานโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  จึงได้จัดทำยุทธศาสตร์แก๊สโซฮอล์นำเสนอต่อที่ประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม  เมื่อวันที่  8  ธันวาคม  2546  และได้เสนอให้คณะรัฐมันตรี (ครม.) รับทราบเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2546
จุดประสงค์ของยุทธศาสตร์เอทานอล
–  เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศและชุมชนอย่างยั่งยืน
–  เพื่อสร้างศักยภาพของชุมชนให้เป็นแหล่งผลิตพลังงาน
–  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอเคมีในประเทศ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์
กระทรวงพลังงานได้กำหนดเป้าหมายให้มีการใช้เอทานอลเพื่อทดแทน MTBE ในน้ำมันเบ็นซิน 95 (E 10) วันละ 1 ล้านลิตรในปี 2549  และให้มีการใช้เอทานอล วันละ 3 ล้านลิตร  เพื่อทดแทน MTBE ในน้ำมันเบ็นซิน 95 และทดแทนเนื้อน้ำมันในน้ำมันเบ็นซิน 91  ภายในปี 2544
การกำหนดคุณภาพน้ำมันแก๊สโซฮอล์
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  23  มีนาคม  2547  เห็นชอบการกำหนดส่วนประกอบของเอทานอลในน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ไว้ไม่ต่ำกว่า  9  และไม่สูงกว่าร้อยละ 10 และการกำหนดสวนประกอบของสารอะโรมาติคในน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 เป็นไม่เกินร้อยละ  42  เป็นการชั่วคราวจนถึง 2550  กรมธุรกิจพลังงานได้ดำเนินการแก้ไขและได้ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่องกำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2547  โดยให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1  กรกฎาคม  2547

น้ำมันแก๊สโซฮอล์คืออะไร

น้ำมันแก๊สโซฮอล์  คือ  น้ำมันที่มีส่วนผสมของเทานอลหรือ เอทิลแอลกอฮอ์

(ที่ได้มาจากการหมักและกลั่นผลิตผลทางเกษตร อาทิ อ้อย มันสำปะหลัง)  ความบริสุทธิ์ 99.5  เปอร์เซ็น  ผสมกับน้ำมันเบ็นซินในอัตรา  น้ำมัน  9  ส่วน  เอทานอล 1 ส่วน (E 10 หรือมีเอทานอล  10 เปอร์เซ็น )

ได้ออกมาเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์อ็อคเทน 95  ซึ่งจะมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่กำหนด  และสามารถใช้ทดแทนน้มันเบนซิน 95 ธรรมดาได้

สำหรับปี  2551  นี้ก็ได้มีความก้าวหน้าไปอีกระดับ  โดยการเพิ่มน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E 20 เป็นการเพิ่มสัดส่วนของเอทานอลในน้ำมันแก๊สโซฮอล์มากขึ้นอีกเท่าตัวเป็น 20 เปอร์เซ็น

น้ำมันแก๊สโซฮอล์แตกต่างจากน้ำมันเบนซิน 95 และ 91 อย่างไร

น้ำมันแก๊สโซฮอล์  ผลิตจากน้ำมันเป็นซินอ๊อคเทน 91 (ชนิด ที่มีคุณสมบัติบางตัวต่างจากเบ็นซิน 91 ที่มีจำหน่ายในปัจจุบัน) ผสมกับเอทานอลซึ่งเป็นตัวเพิ่มค่าอ็อคเทน  ส่วนน้ำมันเบ็นซิน 95 ซึ่งมีค่า              อ็อคเทนสูงเท่ากับแก๊สโซฮอล์ใช้ MTBE เป็นสารเพิ่มค่าอ๊อคเทน  ซึ่งเจ้า MTBE นี้จะมีข้อเสียตรงที่ว่า  ทำให้เกิดการปนเปื้อนของน้ำใต้ดินกับน้ำดื่ม  หลายๆประเทศจึงมีนโยบายในการเลิกใช้เจ้าสาร MTBE ตัวนี้

แก๊สโซฮอล์มีการเผาไหม้สมบูรณ์กว่าน้ำมันเบ็นซิน  เนื่องจากมีส่วนผสมของเอทานอล  ซึ่งมีโมเลกุลของออกซิเจนในเนื้อน้ำมันมาก  ส่งผลให้เกิดมลพิษน้อยกว่าน้ำมันเบ็นซิน  และพบว่าทำให้สมรรถนะของเครื่องยนต์ดีขึ้นหรือเท่ากับการใช้น้ำมันเบ็นซินปกติ

เลขทะเบียนสวย คู่คุณ
น้ำยาขจัดคราบ
แก๊ส NGV ประหยัดมาก
เหล็กดัด
ประตูเหล็ก
มุ้งลวด
Custom-made-jewellery-Thailand
Designer-jewellery-Thailand
น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ
รับพิมพ์งานด่วนจำนวนน้อย ราคา
น้ำยาแอร์ ราคาพิเศษ เราเป็นผู้รู้จริงเรื่องน้ำยาแอร์
น้ำยาแอร์
Toyota Alphard  ดีไซน์สุดล้ำ สมรรถนะยอดเยี่ยม
รักษารามฟัน
พิมพ์กล่องเครื่องสำอาง